Kiểm tra thông tin và tải các theme và plugin đã mua trên Envato thông qua Token.