Mô tả

– Khi đăng ký sản phẩm này bạn sẽ trờ thành một thành viên cao cấp của chúng tôi và có thể sử dụng tất cả các themes và plugins mà chúng tôi đang có cho một domain.
– Vui lòng ghi chú tên domain trong phần Additional Information khi đăng ký.
– Xem danh sách các theme và plugin của chúng tôi tại đây.
– Tất các các theme và plugin của chúng tôi chúng tôi cung cấp sẽ được hỗ trợ cài đặt và cập nhật tự động thông quan plugin WPLicense Upgrades.

Hoàn tiền gấp 10 lần nếu phát hiện chúng tôi cung cấp theme và plugin không không chuẩn từ nhà cung cấp hoặc không cập nhật thường xuyên.