Điều khoản và quy định sử dụng

Chúng tôi tại wplicense.net cung cấp phần mềm WordPress được phát triển bởi các nhà phát triển bên thứ ba. Các dịch vụ của chúng tôi tuân theo các Điều khoản và Điều kiện sau đây:

  1. Chúng tôi không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và không đảm bảo hoạt động đúng với mô tả từ nhà phát triển. Đối với bất kỳ hỗ trợ phần mềm nào, sản phẩm phải được mua từ nhà phát triển tương ứng.
  2. Tất cả các themes và plugins có thể tải xuống tại WPLicense được phát triển bởi các nhà phát triển bên thứ ba, các tệp này (bao gồm tất cả nội dung) chỉ dành cho mục đích thử nghiệm và phát triển. Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào, thì phần mềm phải được mua từ nhà phát triển tương ứng.
  3. Vì chúng tôi không sửa đổi bất kỳ tập tin hoặc dòng mã nào trong các sản phẩm tải xuống tại WPLicense, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra bởi cài đặt / sử dụng.
  4. WPLicense có ​​quyền tái xuất bản hoặc hủy xuất bản bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào trong tương lai.
  5. Tất cả người dùng được yêu cầu phải tuân theo giới hạn tải xuống của họ, bất kỳ phương tiện gian lận hoặc bỏ qua các hạn chế sẽ dẫn đến việc cấm truy cập.
  6. Các sản phẩm được liệt kê tại WPLicense chỉ dành cho cá nhân và không được phân phối lại hoặc bán lại.
  7. Trong trường hợp bất kỳ người dùng nào bị phát hiện phân phối lại hoặc bán bất kỳ sản phẩm nào (WordPress Theme hoặc Plugin) được tải xuống từ WPLicense, những người dùng đó sẽ bị chặn truy cập mà không cần thông báo trước.
  8. Các điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho người sử dụng trang web.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không chấp nhận các điều khoản được đề cập ở trên, thì bạn được yêu cầu ngừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.